Άμαντος, Κ. Ι.

Ο Μακεδονικός Ελληνισμός κατά το τέλος του μεσαίωνος και την παλαιοτέραν τουρκοκρατίαν μέχρι του δεκάτου ογδόου αιώνος: Διάλεξις γενομένη εν τη Αιθούση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών / Κ. Ι. Άμαντος - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952. - 14 σ. ; 24x17 εκ. - Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη; 4 .


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΛΟΓΟΙ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha